Revision history of "Privaatsus"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 06:57, 10 February 2013Martinvahi (talk | contribs). . (159 bytes) (+159). . (Uus lehekülg: ' Siin võiks mõelda, et milles üldse seisneb privaatsus. Näiteks meditsiinis on nii, et arst teab patsiendi füüsisest nii kui nii rohkem kui patsient ise.')